Aftalevilkår hos Selected Car Leasing

Finansiel leasingaftale vedr. køretøjer – Erhvervsaftale

 

§ 1. Leasingaftale og Betingelser

Leasinggiver afhandler alle forpligtelser i forhold til betaling af afgiften til Skatteforvaltningen.

Det aftalte deponeringsbeløb fra leasingtager til leasinggiver indestår rentefrit i leasingperioden hos leasinggiver og tjener til fyldestgørelse af alle krav, som leasinggiver måtte få overfor leasingtager på grundlag af nærværende aftale – herunder bl.a. opfyldelse af den vurderede scrapværdi af køretøjet ved aftalens udløb.

§ 2. Leasingydelser

Den månedlige leasingydelse forfalder til betaling d 1. i hver måned. Depositum, førstegangsydelse samt månedlige ydelser fremgår af nærværende aftales forside. Depositum/sikkerhedsstillelse, førstegangsydelse samt etableringsomkostninger betales ved køretøjets overdragelse til leasingtager.

Betaling skal ske via PBS.

Såfremt der i leasingperioden indføres nye afgifter, eller der sker ændringer i bestående afgiftssatser som berører leasinggiver som ejer af køretøjet, fører dette til en tilsvarende tilpasning af leasingydelserne overfor leasingtager.

Regulering kan være i både op- og nedadgående retning.

Forhøjes køretøjets registreringsafgift, som følge af den lovpligtige genberegning af registreringsafgiften senest 4 (fire) måneder efter køretøjets første registreringsdato, vil reguleringen i den forholdsmæssige registreringsafgift blive opkrævet ved udgangen af den måned reguleringen finder sted og blive fordelt jævnt over den resterende leasingperiode.

Forfaldne leasingydelser forrentes med en morarente på 1% pr. påbegyndt måned.

Vægtafgift/grøn ejerafgift og andre ydelser, som påhviler en ejer, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver.

§ 3. Overdragelse af køretøjet

Leasingtager forpligter sig til at overtage det i henhold til leasingaftalen leverede køretøj på leasinggivers adresse, med mindre andet aftales herom. Leveringen af køretøjet sker altid for leasingtagers regning.

§ 4. Ansvar for tingsmangler

Brugte leasingobjekter bliver af leasinggiver købt som beset og videreleaset. Leasinggivers hæftelsesansvar for tingsmangler er udelukket i forbindelse med brugte leasingobjekter.

Leasingtager overtager køretøjet som prøvet og beset, og leasinggiver indestår/hæfter ikke for funktionaliteter af nogen art på køretøjet. Det er leasingtagers forpligtelse selv at gennemgå køretøjet omhyggeligt og afprøve alle funktionaliteter.

§ 5. Køretøjets brug og vedligeholdelse

Leasingtager er forpligtet til at respektere og overholde alle love, forordninger og forskrifter som er forbundet med besiddelsen, brugen, pasningen og vedligeholdelsen af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver for alle krav, som måtte være et resultat af sådanne forsømmelser, herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver fra eventuelle krav fra tredjemand, som måtte fremkomme ved besiddelsen og brugen af køretøjet, og især krav vedrørende patent- og øvrige misligholdelser af ejendomsrettigheden.  Leasingtager er forpligtet til for egen regning at indgå aftale med et kvalificeret værksted for det tidsrum som aftalen løber omkring vedligeholdelse og service på køretøjet, herunder også betaling for udgifter til nødvendige reservedele. Leasingtager sørger for rettidigt, og for egen regning, at få foretaget de af producenten anbefalede serviceeftersyn.

Leasinggiver og leasingtager har aftalt, at ejendomsretten til reservedelene på tidspunktet for montering i køretøjet overgår til leasinggiver. Med undtagelse af teknisk nødvendige arbejder er ændringer ved køretøjet kun tilladt mod leasinggivers forud indhentede skriftlige tilladelse. Ejendomsretten til dele som monteres i køretøjet eller som påmonteres køretøjet uden leasinggivers tilladelse overgår kompensationsløst til leasinggiver på tidspunktet for monteringen, dette er også gældende i forbindelse med værdiforøgelse på køretøjet.

§ 6. Begrænsninger i brugsretten

Leasingtager skal indhente leasinggivers skriftlige tilladelse i forbindelse med ændringer på selve køretøjet. Leasingtager skal straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende eller iværksat tvangsfuldbyrdelse af køretøjet, samt oplyse om eksekutionsdokumentet tillige med oplysning om rekvirentens navn og adresse.

Endvidere skal leasingtager straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende tvangsauktion eller tvangsadministration vedrørende den faste ejendom, hvor køretøjet befinder sig. Alle interventionsomkostninger skal afholdes af leasingtager.

Leasingtager forpligter sig til straks at give meddelelse om alle negative indvirkninger på køretøjet til leasinggiver.

Ejendomsretten til alt hvad der er monteret i køretøjet overgår til leasinggiver, og leasingtager har ikke noget godtgørelseskrav herfor. Dette er også gældende i forbindelse med nødvendige udgifter.

Leasingtager bærer alle gebyrer, skatter, afgifter, forsikringer og øvrige krav, som måtte opstå ved besiddelsen og brugen af køretøjet. Ved ikke betaling er leasinggiver berettiget til fra sin side at yde betaling og straks overfor leasingtager at gøre krav på erstatning gældende – herunder modregning i deponeringsbeløbet iht. side 1.

§ 7. Risiko (tings- og prisrisiko)

Ved overtagelsen af køretøjet overgår til leasingtager tings- og prisrisikoen, især risikoen for hændelig undergang, tab og tyveri af køretøjet. Skulle en af førnævnte hændelser opstå, er leasingtager forpligtet til straks at underrette leasinggiver herom. Forpligtelsen til at betale leasingydelserne består fortsat. Derudover kan leasingtager såvel som leasinggiver i førnævnte tilfælde opsige leasingaftalen.

Såfremt køretøjet, på baggrund af køretøjets brug eller leasingtagers forhold i øvrigt, konfiskeres af Politiet eller anden myndighed, er leasingtager erstatningspligtig over for leasinggiver for alle hermed forbundne omkostninger, herunder tab som følge af køretøjets bortsalg.

§ 8. Forsikringspligt

Leasingtager forpligter sig til at tegne ansvars og kaskoforsikring på køretøjet og forpligter sig til at overholde de af forsikringsselskabet fastlagte forsikringsbetingelser. Leasingtager erklærer sig indforstået med, at leasinggiver indtræder i den tegnede forsikring hos det til enhver tid værende forsikringsselskab, og at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR. / CVR. nr. samt anskaffelsessum/dagsværdi på aktivet, til brug for administrative formål.

§ 9. Restance samt leasingaftalens førtidige ophør

Leasinggiver er berettiget til at ophæve leasingaftalen uden varsel, såfremt leasingtager overtræder sine forpligtelser i henhold til leasingaftalen, herunder hvis køretøjet ikke behandles korrekt samt hvis leasingtager ikke længere efterkommer sine forpligtelser vedrørende forsikringsaftalen, opsiger forsikringen eller at forsikringsbeskyttelsen bortfalder. Opgørelse

foretages jf. § 11.

Retten til opsigelse uden varsel forbliver uberørt især ved betalingsrestancer i henhold til gældende bestemmelser.

Opsigelse uden varsel kan også ske ved bortfjernelse af køretøjet.

Såfremt leasingtager ophæver leasingaftalen før udløb, skal dette ske med minimum 30 dages varsel til leasingperiodens månedlige skæringsdato, og leasingtager har pligt til at indbetale forfaldne leasingydelser samt på anfordring at anvise en køber til den på opsigelsestidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning.

Registreringsafgift og rente korrigeres overfor leasingtager i det omfang dette korrigeres fra Skatteforvaltningen.

Forudbetalte leasingydelser herudover tilbagebetales ikke til leasingtager. For administration i forbindelse med leasingtagers opsigelse af aftalen før udløb, beregner Selected Car Leasing A/S sig et ekspeditionsgebyr, der for tiden udgør kr. 6.000 ekskl. moms.

Såfremt leasingtager ønsker at ophæve leasingaftalen, efter aftalens indgåelse men før køretøjets levering, er leasingtager forpligtet til at dække det tab som leasinggiver måtte blive påført i forbindelse hermed.

Fremsættelse af krav for skader der går her ud over forbeholdes, jf. nedenfor under §11.

§ 10. Modregning, tilbageholde, overdragelse og fremleje

Leasingtagers tilbageholdelsesrettigheder er generelt udelukket på grund af krav som ikke udspringer af nærværende aftale. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte, fremleje eller på anden måde disponere retligt over køretøjet. Leasingtager må ikke anvende køretøjet til nogen form for motorsport eller lignende, uden leasinggivers skriftlige tilladelse. Leasingkøretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, med mindre andet fremgår af denne leasingaftales individuelle vilkår. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af Leasingkøretøjet til medlemmer af  Leasingtagers familie og Leasingtagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud.

§ 11. Aftaleophør, tilbagelevering af køretøjet, samt anvisningspligt for leasingtager

Leasingtager har senest 14 dage før leasingaftalens ophør pligt til på anfordring at anvise en køber til køretøjet til den på tidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning. Scrapværdien ved ordinært udløb fremgår af leasingaftalen, og skønnes at udgøre køretøjets markedsværdi på dette tidspunkt. Leasinggiver kan forlange, at køber er i besiddelse af CVR. nr.. Såfremt leasingtager ikke har anvist en køber senest ved aftalens udløb, bortsælger leasinggiver køretøjet bedst muligt uden indsigelsesret herfor fra leasingtager. Såfremt leasinggiver ikke mindst opnår den gældende scrapværdi ved salget, hæfter leasingtager herfor, og leasingtager er forpligtet til straks at indbetale differencen mellem den gældende scrapværdi og den opnåede salgspris, efter modregning i et af leasingtager evt. indbetalt depositum. Leasingtager kan ikke gøre krav på en eventuel positiv difference mellem køretøjets anslåede scrapværdi ved udløb og den faktiske salgspris. SCL kan dog diskretionært tildele leasingtager en andel i en eventuel positiv difference. Leasingtager bærer ansvaret for rettidig afmelding af køretøjet. Såfremt leasingtager ved leasingperiodens ophør ikke tilbageleverer køretøjet således at afmelding af køretøjet kan ske rettidigt, eller leasingtager ikke foranlediger rettidig afmelding af køretøjet hos Skatteforvaltningen, hæfter leasingtager fuldt ud for eventuelle yderligere afgifter og omkostninger der måtte følge heraf. Leasingtager har hverken i leasingperioden eller ved aftalens udløb ret eller pligt til at købe køretøjet. Leasingtager kan efter leasinggivers vurdering og beslutning herom få andel i eventuel tilbagesøgt registreringsafgift efter registreringsafgiftsloven § 3 b, stk. 9.

Såfremt leasinggiver undlader at anfordre anvisning af en køber ved denne leasingaftales ophør, hvad enten dette skyldes udløb af den indgåede leasingperiode eller opsigelse eller af andre grunde, er leasingtager uden opfordring forpligtet til at tilbagelevere køretøjet for egen regning og risiko og i transportforsikret stand til et af leasinggiver fastlagt sted inden for landets grænser.

Ved aftalens ophør, skal det leasede køretøj afleveres til leasinggiver således:

Vedligeholdt i henhold aftalens bestemmelser herom, jf. § 5, og i øvrigt driftsmæssigt i trafiksikker tilstand

Rengjort indvendigt og udvendigt

Skadesfri. Eventuelle skader skal være udbedret, herunder buler, ridser/lak skader samt skader hidrørende fra stenslag og lign. Ved tilbagelevering af køretøjet med ikke udbedrede skader, skal kopi af skadesanmeldelse til forsikringsselskab på disse afleveres sammen med køretøjet.

Al tilhørende udstyr skal afleveres sammen med køretøjet, herunder nøgler, instruktionsbøger, manualer, servicebøger, vinterhjul / sommerhjul, øvrigt udstyr som fremgår af leasingaftalen samt al fastmonteret udstyr. Leasinggiver er berettiget til ved leasingtager at opkræve difference mellem køretøjets kontraktfastsatte scrapværdi og en aktualiseret salgspris.

§ 12. Afsluttende bestemmelser

Leasingaftalen indeholder alle mellem parterne indgåede aftaler. Leasingaftalen erstatter især alle forud indgåede skriftlige og mundtlige aftaler. Som værneting har parterne aftalt Odense. Opfyldelsessted for alle rettigheder og pligter der udspringer af nærværende aftale er Odense. Skulle en bestemmelse i nærværende aftale ikke være retsgyldig, så berøres de øvrige bestemmelsers retsgyldighed ikke heraf.

Kunden er ved overdragelse af køretøjet ansvarlig for at sætte sig ind i køretøjet og dets funktioner gennem instruktionsbog.

Aftalen er ikke bindende for leasinggiver, før den er underskrevet af samme. Denne aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer, idet hver af parterne har fået et eksemplar.

§ 13. Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

– Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til

nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.

– Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige

uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),

– Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller

leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver.

– Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

– Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller

overvundet årsagen til tabet.

– Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

§ 14. Persondata

Selected Car Leasing er dataansvarlig for behandling af dine persondata. Selected Car Leasing A/S indsamler og behandler dine personoplysninger (navn, kontaktoplysninger, legitimation, økonomiske forhold mv.) Oplysningerne afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via tilgængelige kanaler og platforme.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Oprettelse af leasingaftale, opfyldelse af gældende lovgivning og kreditværdighedsundersøgelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende ret indenfor Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, Lov om finansiel virksomhed og Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer samt andre relevante love, som vi er forpligtet til at overholde.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for oprettelse af finansiel leasingaftale mellem dig og Selected Car Leasing A/S. Hvis formålet kræver det, kan dine personoplysninger blive delt internt i Selected Car Leasing A/S’ afdelinger eller til bilgruppen Selected Car Group. Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med medmindre det er udtrykkeligt hjemlet ved lov.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata på www.scleasing.dk/databeskyttelsespolitik.

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter blandt andet indsigtsret og ret til sletning. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

§ 15. Klageadgang, tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning

Det er muligt at klage til:

Forbrugerklagenævnet

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerklagenævnet eller eventuelt elektronisk på www.forbrug.dk.

Forinden klagen kan indleveres, skal Leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte Leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Tilsynsmyndighed

Leasinggiver er underlagt tilsyn fra:

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Ingen garantiordning

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende aftale.

Finansiel leasingaftale vedr. køretøjer – Privataftale

 

§ 1. Leasingaftale og Betingelser

Leasinggiver afhandler alle forpligtelser i forhold til betaling af afgiften til Skatteforvaltningen.

Det aftalte deponeringsbeløb fra leasingtager til leasinggiver indestår rentefrit i leasingperioden hos leasinggiver og tjener til fyldestgørelse af alle krav, som leasinggiver måtte få overfor leasingtager på grundlag af nærværende aftale – herunder bl.a. opfyldelse af den vurderede scrapværdi af køretøjet ved aftalens udløb.

§ 2. Leasingydelser

Den månedlige leasingydelse forfalder til betaling d 1. i hver måned. Depositum, førstegangsydelse samt månedlige ydelser fremgår af nærværende aftales forside. Depositum/sikkerhedsstillelse, førstegangsydelse samt etableringsomkostninger betales ved køretøjets overdragelse til leasingtager.

Betaling skal ske via PBS.

Såfremt der i leasingperioden indføres nye afgifter, eller der sker ændringer i bestående afgiftssatser som berører leasinggiver som ejer af køretøjet, fører dette til en tilsvarende tilpasning af leasingydelserne overfor leasingtager.

Regulering kan være i både op- og nedadgående retning.

Forhøjes køretøjets registreringsafgift, som følge af den lovpligtige genberegning af registreringsafgiften senest 4 (fire) måneder efter køretøjets første registreringsdato, vil reguleringen i den forholdsmæssige registreringsafgift blive opkrævet ved udgangen af den måned reguleringen finder sted og blive fordelt jævnt over den resterende leasingperiode.

Forfaldne leasingydelser forrentes med en morarente på 1% pr. påbegyndt måned.

Vægtafgift/grøn ejerafgift og andre ydelser, som påhviler en ejer, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver.

§ 3. Overdragelse af køretøjet

Leasingtager forpligter sig til at overtage det i henhold til leasingaftalen leverede køretøj på leasinggivers adresse, med mindre andet aftales herom. Leveringen af køretøjet sker altid for leasingtagers regning.

§ 4. Ansvar for tingsmangler

Brugte leasingobjekter bliver af leasinggiver købt som beset og videreleaset. Leasinggivers hæftelsesansvar for tingsmangler er udelukket i forbindelse med brugte leasingobjekter.

Leasingtager overtager køretøjet som prøvet og beset, og leasinggiver indestår/hæfter ikke for funktionaliteter af nogen art på køretøjet. Det er leasingtagers forpligtelse selv at gennemgå køretøjet omhyggeligt og afprøve alle funktionaliteter.

§ 5. Køretøjets brug og vedligeholdelse

Leasingtager er forpligtet til at respektere og overholde alle love, forordninger og forskrifter som er forbundet med besiddelsen, brugen, pasningen og vedligeholdelsen af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver for alle krav, som måtte være et resultat af sådanne forsømmelser, herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver fra eventuelle krav fra tredjemand, som måtte fremkomme ved besiddelsen og brugen af køretøjet, og især krav vedrørende patent- og øvrige misligholdelser af ejendomsrettigheden.

Leasingtager er forpligtet til for egen regning at indgå aftale med et kvalificeret værksted for det tidsrum som aftalen løber omkring vedligeholdelse og service på køretøjet, herunder også betaling for udgifter til nødvendige reservedele.

Leasingtager sørger for rettidigt, og for egen regning, at få foretaget de af producenten anbefalede serviceeftersyn.

Leasinggiver og leasingtager har aftalt, at ejendomsretten til reservedelene på tidspunktet for montering i køretøjet overgår til leasinggiver. Med undtagelse af teknisk nødvendige arbejder er ændringer ved køretøjet kun tilladt mod leasinggivers forud indhentede skriftlige tilladelse. Ejendomsretten til dele som monteres i køretøjet eller som påmonteres køretøjet uden leasinggivers tilladelse overgår kompensationsløst til leasinggiver på tidspunktet for monteringen, dette er også gældende i forbindelse med værdiforøgelse på køretøjet.

§ 6. Begrænsninger i brugsretten

Leasingtager skal indhente leasinggivers skriftlige tilladelse i forbindelse med ændringer på selve køretøjet. Leasingtager skal straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende eller iværksat tvangsfuldbyrdelse af køretøjet, samt oplyse om eksekutionsdokumentet tillige med oplysning om rekvirentens navn og adresse.

Endvidere skal leasingtager straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende tvangsauktion eller tvangsadministration vedrørende den faste ejendom, hvor køretøjet befinder sig. Alle interventionsomkostninger skal afholdes af leasingtager.

Leasingtager forpligter sig til straks at give meddelelse om alle negative indvirkninger på køretøjet til leasinggiver.

Ejendomsretten til alt hvad der er monteret i køretøjet overgår til leasinggiver, og leasingtager har ikke noget godtgørelseskrav herfor. Dette er også gældende i forbindelse med nødvendige udgifter.

Leasingtager bærer alle gebyrer, skatter, afgifter, forsikringer og øvrige krav, som måtte opstå ved besiddelsen og brugen af køretøjet. Ved ikke betaling er leasinggiver berettiget til fra sin side at yde betaling og straks overfor leasingtager at gøre krav på erstatning gældende – herunder modregning i deponeringsbeløbet iht. side 1.

§ 7. Risiko (tings- og prisrisiko)

Ved overtagelsen af køretøjet overgår til leasingtager tings- og prisrisikoen, især risikoen for hændelig undergang, tab og tyveri af køretøjet. Skulle en af førnævnte hændelser opstå, er leasingtager forpligtet til straks at underrette leasinggiver herom. Forpligtelsen til at betale leasingydelserne består fortsat. Derudover kan leasingtager såvel som leasinggiver i førnævnte tilfælde opsige leasingaftalen.

Såfremt køretøjet, på baggrund af køretøjets brug eller leasingtagers forhold i øvrigt, konfiskeres af Politiet eller anden myndighed, er leasingtager erstatningspligtig over for leasinggiver for alle hermed forbundne omkostninger, herunder tab som følge af køretøjets bortsalg.

§ 8. Forsikringspligt

Leasingtager forpligter sig til at tegne ansvars og kaskoforsikring på køretøjet og forpligter sig til at overholde de af forsikringsselskabet fastlagte forsikringsbetingelser. Leasingtager erklærer sig indforstået med, at leasinggiver indtræder i den tegnede forsikring hos det til enhver tid værende forsikringsselskab, og at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR. / CVR. nr. samt anskaffelsessum/dagsværdi på aktivet, til brug for administrative formål.

§ 9. Restance samt leasingaftalens førtidige ophør

Leasinggiver er berettiget til at ophæve leasingaftalen uden varsel, såfremt leasingtager overtræder sine forpligtelser i henhold til leasingaftalen, herunder hvis køretøjet ikke behandles korrekt samt hvis leasingtager ikke længere efterkommer sine forpligtelser vedrørende forsikringsaftalen, opsiger forsikringen eller at forsikringsbeskyttelsen bortfalder. Opgørelse foretages jf. § 11.

Retten til opsigelse uden varsel forbliver uberørt især ved betalingsrestancer i henhold til gældende bestemmelser.

Opsigelse uden varsel kan også ske ved bortfjernelse af køretøjet.

Såfremt leasingtager ophæver leasingaftalen før udløb, skal dette ske med minimum 30 dages varsel til leasingperiodens månedlige skæringsdato, og leasingtager har pligt til at indbetale forfaldne leasingydelser samt på anfordring at anvise en køber til den på opsigelsestidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning.

Registreringsafgift og rente korrigeres overfor leasingtager i det omfang dette korrigeres fra Skatteforvaltningen.

Forudbetalte leasingydelser herudover tilbagebetales ikke til leasingtager. For administration i forbindelse med leasingtagers opsigelse af aftalen før udløb, beregner Selected Car Leasing A/S sig et ekspeditionsgebyr, der for tiden udgør kr. 7.500 inkl. moms.

Såfremt leasingtager ønsker at ophæve leasingaftalen, efter aftalens indgåelse men før køretøjets levering, er leasingtager forpligtet til at dække det tab som leasinggiver måtte blive påført i forbindelse hermed.

Fremsættelse af krav for skader der går her ud over forbeholdes, jf. nedenfor under §11.

§ 10. Modregning, tilbageholde, overdragelse og fremleje

Leasingtagers tilbageholdelsesrettigheder er generelt udelukket på grund af krav som ikke udspringer af nærværende aftale.

Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte, fremleje eller på anden måde disponere retligt over køretøjet.

Leasingtager må ikke anvende køretøjet til nogen form for motorsport eller lignende, uden leasinggivers skriftlige tilladelse.

Leasingkøretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, med mindre andet fremgår af denne leasingaftales individuelle vilkår. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af Leasingkøretøjet til medlemmer af  Leasingtagers familie og Leasingtagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud.

§ 11. Aftaleophør, tilbagelevering af køretøjet, samt anvisningspligt for leasingtager

Leasingtager har senest 14 dage før leasingaftalens ophør pligt til på anfordring at anvise en køber til køretøjet til den på tidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning. Scrapværdien ved ordinært udløb fremgår af leasingaftalen, og skønnes at udgøre køretøjets markedsværdi på dette tidspunkt. Leasinggiver kan forlange, at køber er i besiddelse af CVR. nr.. Såfremt leasingtager ikke har anvist en køber senest ved aftalens udløb, bortsælger leasinggiver køretøjet bedst muligt uden indsigelsesret herfor fra leasingtager. Såfremt leasinggiver ikke mindst opnår den gældende scrapværdi ved salget, hæfter leasingtager herfor, og leasingtager er forpligtet til straks at indbetale differencen mellem den gældende scrapværdi og den opnåede salgspris, efter modregning i et af leasingtager evt. indbetalt depositum. Leasingtager kan ikke gøre krav på en eventuel positiv difference mellem køretøjets anslåede scrapværdi ved udløb og den faktiske salgspris. SCL kan dog diskretionært tildele leasingtager en andel i en eventuel positiv difference.

Leasingtager bærer ansvaret for rettidig afmelding af køretøjet. Såfremt leasingtager ved leasingperiodens ophør ikke tilbageleverer køretøjet således at afmelding af køretøjet kan ske rettidigt, eller leasingtager ikke foranlediger rettidig afmelding af køretøjet hos Skatteforvaltningen, hæfter leasingtager fuldt ud for eventuelle yderligere afgifter og omkostninger der måtte følge heraf.

Leasingtager har hverken i leasingperioden eller ved aftalens udløb ret eller pligt til at købe køretøjet. Leasingtager kan efter leasinggivers vurdering og beslutning herom få andel i eventuel tilbagesøgt registreringsafgift efter registreringsafgiftsloven § 3 b, stk. 9.

Såfremt leasinggiver undlader at anfordre anvisning af en køber ved denne leasingaftales ophør, hvad enten dette skyldes udløb af den indgåede leasingperiode eller opsigelse eller af andre grunde, er leasingtager uden opfordring forpligtet til at tilbagelevere køretøjet for egen regning og risiko og i transportforsikret stand til et af leasinggiver fastlagt sted inden for landets grænser.

Ved aftalens ophør, skal det leasede køretøj afleveres til leasinggiver således:

Vedligeholdt i henhold aftalens bestemmelser herom, jf. § 5, og i øvrigt driftsmæssigt i trafiksikker tilstand

Rengjort indvendigt og udvendigt

Skadesfri. Eventuelle skader skal være udbedret, herunder buler, ridser/lak skader samt skader hidrørende fra stenslag og lign. Ved tilbagelevering af køretøjet med ikke udbedrede skader, skal kopi af skadesanmeldelse til forsikringsselskab på disse afleveres sammen med køretøjet.

Al tilhørende udstyr skal afleveres sammen med køretøjet, herunder nøgler, instruktionsbøger, manualer, servicebøger, vinterhjul / sommerhjul, øvrigt udstyr som fremgår af leasingaftalen samt al fastmonteret udstyr. Leasinggiver er berettiget til ved leasingtager at opkræve difference mellem køretøjets kontraktfastsatte scrapværdi og en aktualiseret salgspris.

§ 12. Afsluttende bestemmelser

Leasingaftalen indeholder alle mellem parterne indgåede aftaler. Leasingaftalen erstatter især alle forud indgåede skriftlige og mundtlige aftaler. Som værneting har parterne aftalt Odense. Opfyldelsessted for alle rettigheder og pligter der udspringer af nærværende aftale er Odense. Skulle en bestemmelse i nærværende aftale ikke være retsgyldig, så berøres de øvrige bestemmelsers retsgyldighed ikke heraf.

Kunden er ved overdragelse af køretøjet ansvarlig for at sætte sig ind i køretøjet og dets funktioner gennem instruktionsbog.

Aftalen er ikke bindende for leasinggiver, før den er underskrevet af samme. Denne aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer, idet hver af parterne har fået et eksemplar.

§ 13. Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

– Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.

– Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),

– Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver.

– Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

– Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.

– Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

§ 14. Persondata

Selected Car Leasing er dataansvarlig for behandling af dine persondata. Selected Car Leasing A/S indsamler og behandler dine personoplysninger (navn, kontaktoplysninger, legitimation, økonomiske forhold mv.) Oplysningerne afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via tilgængelige kanaler og platforme.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Oprettelse af leasingaftale, opfyldelse af gældende lovgivning og kreditværdighedsundersøgelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende ret indenfor Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, Lov om finansiel virksomhed og Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer samt andre relevante love, som vi er forpligtet til at overholde.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for oprettelse af finansiel leasingaftale mellem dig og Selected Car Leasing A/S. Hvis formålet kræver det, kan dine personoplysninger blive delt internt i Selected Car Leasing A/S’ afdelinger eller til bilgruppen Selected Car Group. Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med medmindre det er udtrykkeligt hjemlet ved lov.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata på www.scleasing.dk/databeskyttelsespolitik.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter blandt andet indsigtsret og ret til sletning. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

§ 15. Klageadgang, tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning

Det er muligt at klage til:

Forbrugerklagenævnet

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerklagenævnet eller eventuelt elektronisk på www.forbrug.dk.

Forinden klagen kan indleveres, skal Leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte Leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Tilsynsmyndighed

Leasinggiver er underlagt tilsyn fra:

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Ingen garantiordning

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende aftale.

Finansiel leasingaftale vedr. køretøjer i stilstandperiode – Erhvervsaftale

 

§ 1. Leasingaftale og Betingelser

Det aftalte deponeringsbeløb fra leasingtager til leasinggiver indestår rentefrit i leasingperioden hos leasinggiver og tjener til fyldestgørelse af alle krav, som leasinggiver måtte få overfor leasingtager på grundlag af nærværende aftale – herunder bl.a. opfyldelse af den vurderede scrapværdi af køretøjet ved aftalens udløb.

§ 2. Leasingydelser

Den månedlige leasingydelse forfalder til betaling d 1. i hver måned. Depositum, førstegangsydelse samt månedlige ydelser fremgår af nærværende aftales forside. Depositum/sikkerhedsstillelse, førstegangsydelse samt etableringsomkostninger betales ved køretøjets overdragelse til leasingtager.

Betaling skal ske via PBS.

Såfremt der i leasingperioden indføres nye afgifter, eller der sker ændringer i bestående afgiftssatser som berører leasinggiver som ejer af køretøjet, fører dette til en tilsvarende tilpasning af leasingydelserne overfor leasingtager.

Regulering kan være i både op- og nedadgående retning.

Forfaldne leasingydelser forrentes med en morarente på 1% pr. påbegyndt måned.

Vægtafgift/grøn ejerafgift og andre ydelser, som påhviler en ejer, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver.

§ 3. Overdragelse af køretøjet

Leasingtager forpligter sig til at overtage det i henhold til leasingaftalen leverede køretøj på leasinggivers adresse, med mindre andet aftales herom. Leveringen af køretøjet sker altid for leasingtagers regning.

§ 4. Ansvar for tingsmangler

Brugte leasingobjekter bliver af leasinggiver købt som beset og videreleaset. Leasinggivers hæftelsesansvar for tingsmangler er udelukket i forbindelse med brugte leasingobjekter.

Leasingtager overtager køretøjet som prøvet og beset, og leasinggiver indestår/hæfter ikke for funktionaliteter af nogen art på køretøjet. Det er leasingtagers forpligtelse selv at gennemgå køretøjet omhyggeligt og afprøve alle funktionaliteter.

§ 5. Køretøjets brug og vedligeholdelse

Leasingtager er forpligtet til at respektere og overholde alle love, forordninger og forskrifter som er forbundet med besiddelsen, brugen, pasningen og vedligeholdelsen af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver for alle krav, som måtte være et resultat af sådanne forsømmelser, herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver fra eventuelle krav fra tredjemand, som måtte fremkomme ved besiddelsen og brugen af køretøjet, og især krav vedrørende patent- og øvrige misligholdelser af ejendomsrettigheden.

Leasingtager er forpligtet til for egen regning at indgå aftale med et kvalificeret værksted for det tidsrum som aftalen løber omkring vedligeholdelse og service på køretøjet, herunder også betaling for udgifter til nødvendige reservedele.

Leasingtager sørger for rettidigt, og for egen regning, at få foretaget de af producenten anbefalede serviceeftersyn.

Leasinggiver og leasingtager har aftalt, at ejendomsretten til reservedelene på tidspunktet for montering i køretøjet overgår til leasinggiver. Med undtagelse af teknisk nødvendige arbejder er ændringer ved køretøjet kun tilladt mod leasinggivers forud indhentede skriftlige tilladelse. Ejendomsretten til dele som monteres i køretøjet eller som påmonteres køretøjet uden leasinggivers tilladelse overgår kompensationsløst til leasinggiver på tidspunktet for monteringen, dette er også gældende i forbindelse med værdiforøgelse på køretøjet.

§ 6. Begrænsninger i brugsretten

Leasingtager skal indhente leasinggivers skriftlige tilladelse i forbindelse med ændringer på selve køretøjet. Leasingtager skal straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende eller iværksat tvangsfuldbyrdelse af køretøjet, samt oplyse om eksekutionsdokumentet tillige med oplysning om rekvirentens navn og adresse.

Endvidere skal leasingtager straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende tvangsauktion eller tvangsadministration vedrørende den faste ejendom, hvor køretøjet befinder sig. Alle interventionsomkostninger skal afholdes af leasingtager.

Leasingtager forpligter sig til straks at give meddelelse om alle negative indvirkninger på køretøjet til leasinggiver.

Ejendomsretten til alt hvad der er monteret i køretøjet overgår til leasinggiver, og leasingtager har ikke noget godtgørelseskrav herfor. Dette er også gældende i forbindelse med nødvendige udgifter.

Leasingtager bærer alle gebyrer, skatter, afgifter, forsikringer og øvrige krav, som måtte opstå ved besiddelsen og brugen af køretøjet. Ved ikke betaling er leasinggiver berettiget til fra sin side at yde betaling og straks overfor leasingtager at gøre krav på erstatning gældende – herunder modregning i deponeringsbeløbet iht. side 1.

§ 7. Risiko (tings- og prisrisiko)

Ved overtagelsen af køretøjet overgår til leasingtager tings- og prisrisikoen, især risikoen for hændelig undergang, tab og tyveri af køretøjet. Skulle en af førnævnte hændelser opstå, er leasingtager forpligtet til straks at underrette leasinggiver herom. Forpligtelsen til at betale leasingydelserne består fortsat. Derudover kan leasingtager såvel som leasinggiver i førnævnte tilfælde opsige leasingaftalen.

Såfremt køretøjet, på baggrund af køretøjets brug eller leasingtagers forhold i øvrigt, konfiskeres af Politiet eller anden myndighed, er leasingtager erstatningspligtig over for leasinggiver for alle hermed forbundne omkostninger, herunder tab som følge af køretøjets bortsalg.

§ 8. Forsikringspligt

Leasingtager forpligter sig til at tegne ansvars og kaskoforsikring på køretøjet og forpligter sig til at overholde de af forsikringsselskabet fastlagte forsikringsbetingelser. Leasingtager erklærer sig indforstået med, at leasinggiver indtræder i den tegnede forsikring hos det til enhver tid værende forsikringsselskab, og at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR. / CVR. nr. samt anskaffelsessum/dagsværdi på aktivet, til brug for administrative formål.

§ 9. Restance samt leasingaftalens førtidige ophør

Leasinggiver er berettiget til at ophæve leasingaftalen uden varsel, såfremt leasingtager overtræder sine forpligtelser i henhold til leasingaftalen, herunder hvis køretøjet ikke behandles korrekt samt hvis leasingtager ikke længere efterkommer sine forpligtelser vedrørende forsikringsaftalen, opsiger forsikringen eller at forsikringsbeskyttelsen bortfalder. Opgørelse foretages jf. § 11.

Retten til opsigelse uden varsel forbliver uberørt især ved betalingsrestancer i henhold til gældende bestemmelser.

Opsigelse uden varsel kan også ske ved bortfjernelse af køretøjet.

Såfremt leasingtager ophæver leasingaftalen før udløb, skal dette ske med minimum 30 dages varsel til leasingperiodens månedlige skæringsdato, og leasingtager har pligt til at indbetale forfaldne leasingydelser samt på anfordring at anvise en køber til den på opsigelsestidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning. Forudbetalte leasingydelser herudover tilbagebetales ikke til leasingtager. For administration i forbindelse med leasingtagers opsigelse af aftalen før udløb, beregner Selected Car Leasing A/S sig et ekspeditionsgebyr, der for tiden udgør kr. 6.000 ekskl. moms.

Såfremt leasingtager ønsker at ophæve leasingaftalen, efter aftalens indgåelse men før køretøjets levering, er leasingtager forpligtet til at dække det tab som leasinggiver måtte blive påført i forbindelse hermed.

Fremsættelse af krav for skader der går her ud over forbeholdes, jf. nedenfor under §11.

§ 10. Modregning, tilbageholde, overdragelse og fremleje

Leasingtagers tilbageholdelsesrettigheder er generelt udelukket på grund af krav som ikke udspringer af nærværende aftale.

Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte, fremleje eller på anden måde disponere retligt over køretøjet.

Leasingtager må ikke anvende køretøjet til nogen form for motorsport eller lignende, uden leasinggivers skriftlige tilladelse.

Leasingkøretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, med mindre andet fremgår af denne leasingaftales individuelle vilkår. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af Leasingkøretøjet til medlemmer af Leasingtagers familie og Leasingtagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud.

§ 11. Aftaleophør, tilbagelevering af køretøjet, samt anvisningspligt for leasingtager

Leasingtager har senest 14 dage før leasingaftalens ophør pligt til på anfordring at anvise en køber til køretøjet til den på tidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning. Scrapværdien ved ordinært udløb fremgår af leasingaftalen, og skønnes at udgøre køretøjets markedsværdi på dette tidspunkt. Leasinggiver kan forlange, at køber er i besiddelse af CVR. nr.. Såfremt leasingtager ikke har anvist en køber senest ved aftalens udløb, bortsælger leasinggiver køretøjet bedst muligt uden indsigelsesret herfor fra leasingtager. Såfremt leasinggiver ikke mindst opnår den gældende scrapværdi ved salget, hæfter leasingtager herfor, og leasingtager er forpligtet til straks at indbetale differencen mellem den gældende scrapværdi og den opnåede salgspris, efter modregning i et af leasingtager evt. indbetalt depositum. Leasingtager kan ikke gøre krav på en eventuel positiv difference mellem køretøjets anslåede scrapværdi ved udløb og den faktiske salgspris. SCL kan dog diskretionært tildele leasingtager en andel i en eventuel positiv difference.

Leasingtager bærer ansvaret for rettidig afmelding af køretøjet. Såfremt leasingtager ved leasingperiodens ophør ikke tilbageleverer køretøjet således at afmelding af køretøjet kan ske rettidigt, eller leasingtager ikke foranlediger rettidig afmelding af køretøjet hos Skatteforvaltningen, hæfter leasingtager fuldt ud for eventuelle yderligere afgifter og omkostninger der måtte følge heraf.

Leasingtager har hverken i leasingperioden eller ved aftalens udløb ret eller pligt til at købe køretøjet.

Såfremt leasinggiver undlader at anfordre anvisning af en køber ved denne leasingaftales ophør, hvad enten dette skyldes udløb af den indgåede leasingperiode eller opsigelse eller af andre grunde, er leasingtager uden opfordring forpligtet til at tilbagelevere køretøjet for egen regning og risiko og i transportforsikret stand til et af leasinggiver fastlagt sted inden for landets grænser.

Ved aftalens ophør, skal det leasede køretøj afleveres til leasinggiver således:

Vedligeholdt i henhold aftalens bestemmelser herom, jf. § 5, og i øvrigt driftsmæssigt i trafiksikker tilstand

Rengjort indvendigt og udvendigt

Skadesfri. Eventuelle skader skal være udbedret, herunder buler, ridser/lak skader samt skader hidrørende fra stenslag og lign. Ved tilbagelevering af køretøjet med ikke udbedrede skader, skal kopi af skadesanmeldelse til forsikringsselskab på disse afleveres sammen med køretøjet.

Al tilhørende udstyr skal afleveres sammen med køretøjet, herunder nøgler, instruktionsbøger, manualer, servicebøger, vinterhjul / sommerhjul, øvrigt udstyr som fremgår af leasingaftalen samt al fastmonteret udstyr. Leasinggiver er berettiget til ved leasingtager at opkræve difference mellem køretøjets kontraktfastsatte scrapværdi og en aktualiseret salgspris.

§ 12. Afsluttende bestemmelser

Leasingaftalen indeholder alle mellem parterne indgåede aftaler. Leasingaftalen erstatter især alle forud indgåede skriftlige og mundtlige aftaler. Som værneting har parterne aftalt Odense. Opfyldelsessted for alle rettigheder og pligter der udspringer af nærværende aftale er Odense. Skulle en bestemmelse i nærværende aftale ikke være retsgyldig, så berøres de øvrige bestemmelsers retsgyldighed ikke heraf.

Kunden er ved overdragelse af køretøjet ansvarlig for at sætte sig ind i køretøjet og dets funktioner gennem instruktionsbog.

Aftalen er ikke bindende for leasinggiver, før den er underskrevet af samme. Denne aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer, idet hver af parterne har fået et eksemplar.

§ 13. Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

– Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.

– Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),

– Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver.

– Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

– Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.

– Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

§ 14. Persondata

Selected Car Leasing er dataansvarlig for behandling af dine persondata. Selected Car Leasing A/S indsamler og behandler dine personoplysninger (navn, kontaktoplysninger, legitimation, økonomiske forhold mv.) Oplysningerne afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via tilgængelige kanaler og platforme.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Oprettelse af leasingaftale, opfyldelse af gældende lovgivning og kreditværdighedsundersøgelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende ret indenfor Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, Lov om finansiel virksomhed og Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer samt andre relevante love, som vi er forpligtet til at overholde.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for oprettelse af finansiel leasingaftale mellem dig og Selected Car Leasing A/S. Hvis formålet kræver det, kan dine personoplysninger blive delt internt i Selected Car Leasing A/S’ afdelinger eller til bilgruppen Selected Car Group. Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med medmindre det er udtrykkeligt hjemlet ved lov.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata på www.scleasing.dk/databeskyttelsespolitik.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter blandt andet indsigtsret og ret til sletning. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

§ 15. Klageadgang, tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning

Det er muligt at klage til:

Forbrugerklagenævnet

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerklagenævnet eller eventuelt elektronisk på www.forbrug.dk.

Forinden klagen kan indleveres, skal Leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte Leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Tilsynsmyndighed

Leasinggiver er underlagt tilsyn fra:

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Ingen garantiordning

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende aftale.

Finansiel leasingaftale vedr. køretøjer i stilstandperiode – Privataftale

 

§ 1. Leasingaftale og Betingelser

Det aftalte deponeringsbeløb fra leasingtager til leasinggiver indestår rentefrit i leasingperioden hos leasinggiver og tjener til fyldestgørelse af alle krav, som leasinggiver måtte få overfor leasingtager på grundlag af nærværende aftale – herunder bl.a. opfyldelse af den vurderede scrapværdi af køretøjet ved aftalens udløb.

§ 2. Leasingydelser

Den månedlige leasingydelse forfalder til betaling d 1. i hver måned. Depositum, førstegangsydelse samt månedlige ydelser fremgår af nærværende aftales forside. Depositum/sikkerhedsstillelse, førstegangsydelse samt etableringsomkostninger betales ved køretøjets overdragelse til leasingtager.

Betaling skal ske via PBS.

Såfremt der i leasingperioden indføres nye afgifter, eller der sker ændringer i bestående afgiftssatser som berører leasinggiver som ejer af køretøjet, fører dette til en tilsvarende tilpasning af leasingydelserne overfor leasingtager.

Regulering kan være i både op- og nedadgående retning.

Forfaldne leasingydelser forrentes med en morarente på 1% pr. påbegyndt måned.

Vægtafgift/grøn ejerafgift og andre ydelser, som påhviler en ejer, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver.

§ 3. Overdragelse af køretøjet

Leasingtager forpligter sig til at overtage det i henhold til leasingaftalen leverede køretøj på leasinggivers adresse, med mindre andet aftales herom. Leveringen af køretøjet sker altid for leasingtagers regning.

§ 4. Ansvar for tingsmangler

Brugte leasingobjekter bliver af leasinggiver købt som beset og videreleaset. Leasinggivers hæftelsesansvar for tingsmangler er udelukket i forbindelse med brugte leasingobjekter.

Leasingtager overtager køretøjet som prøvet og beset, og leasinggiver indestår/hæfter ikke for funktionaliteter af nogen art på køretøjet. Det er leasingtagers forpligtelse selv at gennemgå køretøjet omhyggeligt og afprøve alle funktionaliteter.

§ 5. Køretøjets brug og vedligeholdelse

Leasingtager er forpligtet til at respektere og overholde alle love, forordninger og forskrifter som er forbundet med besiddelsen, brugen, pasningen og vedligeholdelsen af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver for alle krav, som måtte være et resultat af sådanne forsømmelser, herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse af køretøjet.

Leasingtager friholder leasinggiver fra eventuelle krav fra tredjemand, som måtte fremkomme ved besiddelsen og brugen af køretøjet, og især krav vedrørende patent- og øvrige misligholdelser af ejendomsrettigheden.

Leasingtager er forpligtet til for egen regning at indgå aftale med et kvalificeret værksted for det tidsrum som aftalen løber omkring vedligeholdelse og service på køretøjet, herunder også betaling for udgifter til nødvendige reservedele.

Leasingtager sørger for rettidigt, og for egen regning, at få foretaget de af producenten anbefalede serviceeftersyn.

Leasinggiver og leasingtager har aftalt, at ejendomsretten til reservedelene på tidspunktet for montering i køretøjet overgår til leasinggiver. Med undtagelse af teknisk nødvendige arbejder er ændringer ved køretøjet kun tilladt mod leasinggivers forud indhentede skriftlige tilladelse. Ejendomsretten til dele som monteres i køretøjet eller som påmonteres køretøjet uden leasinggivers tilladelse overgår kompensationsløst til leasinggiver på tidspunktet for monteringen, dette er også gældende i forbindelse med værdiforøgelse på køretøjet.

§ 6. Begrænsninger i brugsretten

Leasingtager skal indhente leasinggivers skriftlige tilladelse i forbindelse med ændringer på selve køretøjet. Leasingtager skal straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende eller iværksat tvangsfuldbyrdelse af køretøjet, samt oplyse om eksekutionsdokumentet tillige med oplysning om rekvirentens navn og adresse.

Endvidere skal leasingtager straks overfor leasinggiver gøre opmærksom på en truende tvangsauktion eller tvangsadministration vedrørende den faste ejendom, hvor køretøjet befinder sig. Alle interventionsomkostninger skal afholdes af leasingtager.

Leasingtager forpligter sig til straks at give meddelelse om alle negative indvirkninger på køretøjet til leasinggiver.

Ejendomsretten til alt hvad der er monteret i køretøjet overgår til leasinggiver, og leasingtager har ikke noget godtgørelseskrav herfor. Dette er også gældende i forbindelse med nødvendige udgifter.

Leasingtager bærer alle gebyrer, skatter, afgifter, forsikringer og øvrige krav, som måtte opstå ved besiddelsen og brugen af køretøjet. Ved ikke betaling er leasinggiver berettiget til fra sin side at yde betaling og straks overfor leasingtager at gøre krav på erstatning gældende – herunder modregning i deponeringsbeløbet iht. side 1.

§ 7. Risiko (tings- og prisrisiko)

Ved overtagelsen af køretøjet overgår til leasingtager tings- og prisrisikoen, især risikoen for hændelig undergang, tab og tyveri af køretøjet. Skulle en af førnævnte hændelser opstå, er leasingtager forpligtet til straks at underrette leasinggiver herom. Forpligtelsen til at betale leasingydelserne består fortsat. Derudover kan leasingtager såvel som leasinggiver i førnævnte tilfælde opsige leasingaftalen.

Såfremt køretøjet, på baggrund af køretøjets brug eller leasingtagers forhold i øvrigt, konfiskeres af Politiet eller anden myndighed, er leasingtager erstatningspligtig over for leasinggiver for alle hermed forbundne omkostninger, herunder tab som følge af køretøjets bortsalg.

§ 8. Forsikringspligt

Leasingtager forpligter sig til at tegne ansvars og kaskoforsikring på køretøjet og forpligter sig til at overholde de af forsikringsselskabet fastlagte forsikringsbetingelser. Leasingtager erklærer sig indforstået med, at leasinggiver indtræder i den tegnede forsikring hos det til enhver tid værende forsikringsselskab, og at leasinggiver må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR. / CVR. nr. samt anskaffelsessum/dagsværdi på aktivet, til brug for administrative formål.

§ 9. Restance samt leasingaftalens førtidige ophør

Leasinggiver er berettiget til at ophæve leasingaftalen uden varsel, såfremt leasingtager overtræder sine forpligtelser i henhold til leasingaftalen, herunder hvis køretøjet ikke behandles korrekt samt hvis leasingtager ikke længere efterkommer sine forpligtelser vedrørende forsikringsaftalen, opsiger forsikringen eller at forsikringsbeskyttelsen bortfalder. Opgørelse foretages jf. § 11.

Retten til opsigelse uden varsel forbliver uberørt især ved betalingsrestancer i henhold til gældende bestemmelser.

Opsigelse uden varsel kan også ske ved bortfjernelse af køretøjet.

Såfremt leasingtager ophæver leasingaftalen før udløb, skal dette ske med minimum 30 dages varsel til leasingperiodens månedlige skæringsdato, og leasingtager har pligt til at indbetale forfaldne leasingydelser samt på anfordring at anvise en køber til den på opsigelsestidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning. Forudbetalte leasingydelser herudover tilbagebetales ikke til leasingtager. For administration i forbindelse med leasingtagers opsigelse af aftalen før udløb, beregner Selected Car Leasing A/S sig et ekspeditionsgebyr, der for tiden udgør kr. 7.500 inkl. moms.

Såfremt leasingtager ønsker at ophæve leasingaftalen, efter aftalens indgåelse men før køretøjets levering, er leasingtager forpligtet til at dække det tab som leasinggiver måtte blive påført i forbindelse hermed.

Fremsættelse af krav for skader der går her ud over forbeholdes, jf. nedenfor under §11.

§ 10. Modregning, tilbageholde, overdragelse og fremleje

Leasingtagers tilbageholdelsesrettigheder er generelt udelukket på grund af krav som ikke udspringer af nærværende aftale.

Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte, fremleje eller på anden måde disponere retligt over køretøjet.

Leasingtager må ikke anvende køretøjet til nogen form for motorsport eller lignende, uden leasinggivers skriftlige tilladelse.

Leasingkøretøjet må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, med mindre andet fremgår af denne leasingaftales individuelle vilkår. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af Leasingkøretøjet til medlemmer af Leasingtagers familie og Leasingtagers omgangskreds, er ikke omfattet af dette forbud.

§ 11. Aftaleophør, tilbagelevering af køretøjet, samt anvisningspligt for leasingtager

Leasingtager har senest 14 dage før leasingaftalens ophør pligt til på anfordring at anvise en køber til køretøjet til den på tidspunktet gældende scrapværdi af køretøjet, fastsat ud fra en lineær afskrivning. Scrapværdien ved ordinært udløb fremgår af leasingaftalen, og skønnes at udgøre køretøjets markedsværdi på dette tidspunkt. Leasinggiver kan forlange, at køber er i besiddelse af CVR. nr.. Såfremt leasingtager ikke har anvist en køber senest ved aftalens udløb, bortsælger leasinggiver køretøjet bedst muligt uden indsigelsesret herfor fra leasingtager. Såfremt leasinggiver ikke mindst opnår den gældende scrapværdi ved salget, hæfter leasingtager herfor, og leasingtager er forpligtet til straks at indbetale differencen mellem den gældende scrapværdi og den opnåede salgspris, efter modregning i et af leasingtager evt. indbetalt depositum. Leasingtager kan ikke gøre krav på en eventuel positiv difference mellem køretøjets anslåede scrapværdi ved udløb og den faktiske salgspris. SCL kan dog diskretionært tildele leasingtager en andel i en eventuel positiv difference.

Leasingtager bærer ansvaret for rettidig afmelding af køretøjet. Såfremt leasingtager ved leasingperiodens ophør ikke tilbageleverer køretøjet således at afmelding af køretøjet kan ske rettidigt, eller leasingtager ikke foranlediger rettidig afmelding af køretøjet hos Skatteforvaltningen, hæfter leasingtager fuldt ud for eventuelle yderligere afgifter og omkostninger der måtte følge heraf.

Leasingtager har hverken i leasingperioden eller ved aftalens udløb ret eller pligt til at købe køretøjet.

Såfremt leasinggiver undlader at anfordre anvisning af en køber ved denne leasingaftales ophør, hvad enten dette skyldes udløb af den indgåede leasingperiode eller opsigelse eller af andre grunde, er leasingtager uden opfordring forpligtet til at tilbagelevere køretøjet for egen regning og risiko og i transportforsikret stand til et af leasinggiver fastlagt sted inden for landets grænser.

Ved aftalens ophør, skal det leasede køretøj afleveres til leasinggiver således:

Vedligeholdt i henhold aftalens bestemmelser herom, jf. § 5, og i øvrigt driftsmæssigt i trafiksikker tilstand

Rengjort indvendigt og udvendigt

Skadesfri. Eventuelle skader skal være udbedret, herunder buler, ridser/lak skader samt skader hidrørende fra stenslag og lign. Ved tilbagelevering af køretøjet med ikke udbedrede skader, skal kopi af skadesanmeldelse til forsikringsselskab på disse afleveres sammen med køretøjet.

Al tilhørende udstyr skal afleveres sammen med køretøjet, herunder nøgler, instruktionsbøger, manualer, servicebøger, vinterhjul / sommerhjul, øvrigt udstyr som fremgår af leasingaftalen samt al fastmonteret udstyr. Leasinggiver er berettiget til ved leasingtager at opkræve difference mellem køretøjets kontraktfastsatte scrapværdi og en aktualiseret salgspris.

§ 12. Afsluttende bestemmelser

Leasingaftalen indeholder alle mellem parterne indgåede aftaler. Leasingaftalen erstatter især alle forud indgåede skriftlige og mundtlige aftaler. Som værneting har parterne aftalt Odense. Opfyldelsessted for alle rettigheder og pligter der udspringer af nærværende aftale er Odense. Skulle en bestemmelse i nærværende aftale ikke være retsgyldig, så berøres de øvrige bestemmelsers retsgyldighed ikke heraf.

Kunden er ved overdragelse af køretøjet ansvarlig for at sætte sig ind i køretøjet og dets funktioner gennem instruktionsbog.

Aftalen er ikke bindende for leasinggiver, før den er underskrevet af samme. Denne aftale er udfærdiget i 2 eksemplarer, idet hver af parterne har fået et eksemplar.

§ 13. Force Majeure

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

– Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.

– Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),

– Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver.

– Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

– Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.

– Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold.

§ 14. Persondata

Selected Car Leasing er dataansvarlig for behandling af dine persondata. Selected Car Leasing A/S indsamler og behandler dine personoplysninger (navn, kontaktoplysninger, legitimation, økonomiske forhold mv.) Oplysningerne afgives i mange tilfælde af dig selv, men kan også indsamles via tilgængelige kanaler og platforme.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Oprettelse af leasingaftale, opfyldelse af gældende lovgivning og kreditværdighedsundersøgelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende ret indenfor Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering, Lov om finansiel virksomhed og Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer samt andre relevante love, som vi er forpligtet til at overholde.

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for oprettelse af finansiel leasingaftale mellem dig og Selected Car Leasing A/S. Hvis formålet kræver det, kan dine personoplysninger blive delt internt i Selected Car Leasing A/S’ afdelinger eller til bilgruppen Selected Car Group. Vi hverken sælger eller videregiver på anden vis dine data til eksterne tredjeparter med medmindre det er udtrykkeligt hjemlet ved lov.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine persondata på www.scleasing.dk/databeskyttelsespolitik.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter blandt andet indsigtsret og ret til sletning. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

§ 15. Klageadgang, tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning

Det er muligt at klage til:

Forbrugerklagenævnet

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerklagenævnet eller eventuelt elektronisk på www.forbrug.dk.

Forinden klagen kan indleveres, skal Leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte Leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Tilsynsmyndighed

Leasinggiver er underlagt tilsyn fra:

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Ingen garantiordning

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende aftale.